Visie / Doel

Visie

We geloven dat God de Schepper is van Hemel en Aarde.

We geloven dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is.

We geloven dat ieder mens een kind van God kan worden door wedergeboorte, namelijk door te geloven in Jezus Christus, de Zoon van de Levende God en Hem aan te nemen als persoonlijke Verlosser op grond van Zijn verzoenend sterven aan het kruis van Golgotha.

We geloven dat wij door de Heilige Geest gedoopt worden tot een Lichaam, maar dat er daarna ook de doop in water door onderdompeling is en de doop in de Heilige Geest, ook wel de vervulling genoemd.

We geloven dat de doop in de Heilige Geest met zich meebrengt het functioneren in de gaven van de Heilige Geest zoals tongentaal, profetie, genezing en bevrijding, zoals o.a. beschreven in I Cor. 12,13 en 14.

We geloven dat deze gaven van de Geest gepaard met de vrucht van de Geest, zoals beschreven in Galaten 5:22.

We geloven dat de Heilige Geest opnieuw oude waarheden openbaart zoals Hij dat door de eeuwen heen steeds gedaan heeft en ook nieuwe dingen kan doen, totdat de Gemeente gevormd zal zijn naar het Beeld van Jezus Christus.

Doel

Een gemeente zijn die zich laat vormen naar het voorbeeld vanJezus Christus.

Een gemeente zijn waarin het Woord van God centraal staat, dat wil zeggen dat er een combinatie is van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus Christus (het Levende Woord) en het geschreven Woord van God (de Bijbel).

Een gemeente zijn die door lofprijzing en aanbidding onze God eert en zo een weg baant voor de tegenwoordigheid van Zijn Heilige Geest.

Een gemeente zijn die de vrijheid tot eer van Jezus mag ervaren in lofprijzing, aanbidding en uitingen van de gaven van de Heilige Geest.

Een gemeente zijn die de gelovigen wil aan moedigen om te groeien naar geestelijke volwassenheid, zodat de vrucht en de gaven
van de Geest overvloedig in hun levens zichtbaar zijn, waardoor hun karakter zich naar het beeld van Jezus Christus gaat vormen.